Logo Globaltica 2024

REGULAMIN FESTIWALU

Regulamin Wydarzenia pod nazwą:

„GLOBALTICA World Cultures Festival”

Park Kolibki w Gdyni, 19 – 21 lipca 2024 r.

1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia pod nazwą „GLOBALTICA World Cultures Festival”, które odbędzie się w dniach od 19 do 21 lipca 2024 r. w Gdyni w Parku Kolibki, znajdującego się przy ul. Zwycięstwa 291.
 2. Organizatorem wyżej opisanego wydarzenia jest Fundacja Kultury Liberty z siedzibą w Gdyni (81-603) przy ul. Franciszka Sokoła 16/19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000217180, NIP: 5862136697,  REGON: 19308474800000.
 3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w Wydarzeniu, którzy są zobowiązani przed wzięciem udziału w Wydarzeniu do zapoznania się z jego treścią oraz przestrzegania go podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.
 4. Celem niniejszego regulaminu jest przedstawienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na Wydarzeniu, w tym w szczególności procedury sprzedaży biletów, wejścia na teren Wydarzenia oraz praw i obowiązków uczestników Wydarzenia.
 5. Niniejszy regulamin został wydany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 616).


2.  Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się poniżej wskazanych określeń, ma się na myśli odpowiednio:

 1. Bilet – znak legitymacyjny, który umożliwia wstęp na Wydarzenie oraz branie w nim udziału osobie oznaczonej imiennie na tym znaku, a w przypadku niewskazania imiennego żadnej osoby – okazicielowi;
 2. Czas trwania wydarzenia – okres od chwili udostępnienia Terenu wydarzenia Uczestnikom wydarzenia do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, tj. od 19 do 21 lipca 2024 r.;
 3. Dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania Uczestnika wydarzenia;
 4. Identyfikator – identyfikator wydawany przez Organizatora w zamian za Bilet przed wejściem na Teren wydarzenia, mający postać opaski na ręce, uprawniającej do uczestnictwa w Wydarzeniu w Czasie trwania wydarzenia;
 5. Identyfikator techniczny – identyfikator wydawany Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, członkom Służb informacyjnych oraz członkom Służb porządkowych, umieszczony w widocznym miejscu, zawierający nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy;
 6. Kierownik do spraw bezpieczeństwa – osoba wyznaczona przez Organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia;
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
 8. Kodeks wykroczeń – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2119 ze zm.);
 9. Organizator – podmiot prowadzący Wydarzenie, tj. Fundacja Kultury Liberty z siedzibą w Gdyni (81-603) przy ul. Franciszka Sokoła 16/19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000217180, NIP: 5862136697,  REGON: 19308474800000;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 12. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym i zewnętrznym (niezależnym od woli Organizatora), niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec, w szczególności takie zdarzenia jak: zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-down, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej itp.;
 13. Służby informacyjne – osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się Identyfikatorem technicznym, których zadaniem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa Uczestników, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych;
 14. Służby porządkowe – osoby podlegające Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), legitymujące się Identyfikatorem technicznym, których zadaniem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Czasie trwania wydarzenia;
 15. Strefy – strefy znajdujące się na Terenie wydarzenia, tj. Strefa Imprezy Masowej, Strefy Gastronomiczno-sprzedażowe, Strefa Zaplecza Techniczno-sanitarnego, na które wstęp zależy od posiadania odpowiednio Identyfikatora lub Identyfikatora technicznego;
 16. Teren wydarzenia – wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę, znajdujący się w Parku Kolibki pod adresem ul. Zwycięstwa 291 w Gdyni przygotowany na potrzeby Wydarzenia w Czasie trwania wydarzenia;
 17. Uczestnik wydarzenia – osoba fizyczna, która posiada Identyfikator oraz bierze udział w Wydarzeniu;
 18. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 616);
 19. Ustawa o broni i amunicji – ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2516 ze zm.);
 20. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.);
 21. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509);
 22. Wydarzenie – „GLOBALTICA World Cultures Festival”, które odbędzie się w dniach od 19 do 21 lipca 2024 r. w Gdyni w Parku Kolibki, znajdującego się przy ul. Zwycięstwa 291.


3.  Ogólne warunki uczestnictwo w Wydarzeniu

 1. Do uczestnictwa w Wydarzeniu uprawnione są osoby fizyczne, które nabyły Bilet zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, mające ukończony 18. rok życia z wyjątkami zastrzeżonymi poniżej.
 2. Uczestnikiem wydarzenia może być także osoba małoletnia, która w dniu rozpoczęcia Wydarzenia ukończyła 13. rok życia, posiadająca odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, pod którego pieczą pozostaje.
 3. Wzór zgody rodzica lub opiekuna dla osoby małoletniej powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko rodzica/ opiekuna wyrażającego zgodę,
  2. numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL rodzica/ opiekuna wyrażającego zgodę,
  3. imię i nazwisko osoby małoletniej,
  4. numer dokumentu tożsamości, jeżeli taki posiada oraz numer PESEL osoby małoletniej,
  5. informację o wyrażeniu zgody na udział w Wydarzeniu ze wskazaniem jego nazwy, Miejsca wydarzenia oraz Czasu trwania wydarzenia,
  6. informację o wzięciu pełnej odpowiedzialności za udział osoby małoletniej w Wydarzeniu oraz o zapoznaniu się z Regulaminem.
 4. Osoba małoletnia, która w dniu rozpoczęcia Wydarzenia nie ukończyła 13. roku życia, jest uprawniona do bezpłatnego wzięcia udziału w Wydarzeniu pod warunkiem przebywania na Terenie wydarzenia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego oraz okazania Dokumentu tożsamości, potwierdzającego jej wiek, podczas wstępu na Wydarzenie. Nieposiadanie Dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek osoby małoletniej będzie skutkować odmową bezpłatnego wstępu na Wydarzenie lub koniecznością zakupu Biletu.
 5. Osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do wzięcia udziału w Wydarzeniu z jedną osobą wspierającą tę osobę na podstawie jednego zakupionego Biletu.
 6. Wstęp na Teren wydarzenia odbywa się̨ pod warunkiem dostosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, na podstawie Biletu/ Biletów zakupionych w trybie sprzedaży online lub w sprzedaży stacjonarnej wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, których lista dostępna jest na stronie internetowej: www.globaltica.pl.
 7. Zasady sprzedaży Biletów zostały szczegółowo uregulowane w odrębnym regulaminie pośrednika sprzedaży biletów – Interticket Polska Sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej: https://www.interticket.pl/articles/2/warunki-zakupu.
 8. Organizator za treścią art. 133 Kodeksu wykroczeń, zabrania nabywania Biletów w celu odsprzedaży z zyskiem oraz odsprzedaży Biletów z zyskiem, publiczne oferowanie odpłatnego lub nieodpłatnego przeniesienia prawa własności Biletów, w tym także w drodze konkursu, loterii itd.
 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 Organizator zastrzega prawo do unieważnienia Biletów z wyłączeniem roszczenia takiego posiadacza Biletów o zwrot kosztów i należności poniesionych z tytułu zakupu Biletu.
 10. Organizator wyłącza możliwość odstąpienia od umowy kupna Biletów zakupionych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Posiadacz Biletu jest obowiązany do wymiany go na Identyfikator, przed wejściem na Teren wydarzenia w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, o którym Organizator poinformuje Uczestników przed rozpoczęciem trwania Wydarzenia, najpóźniej przed pierwszym wejściem na Teren wydarzenia.
 12. Wymianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet, który został nabyty zgodnie z postanowieniami regulaminu sprzedaży Biletów, o którym mowa w ust. 2 oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 13. Identyfikator uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu w Czasie trwania wydarzenia oraz uprawnia do wstępu oraz opuszczania Terenu wydarzenia w dowolnym momencie.
 14. Identyfikator dla zachowania swojej ważności nie może być uszkodzony oraz musi być trwale umocowany na ręku w sposób, w jaki został zamocowany przez Organizatora lub jego przedstawicieli.
 15. W przypadku zniszczenia identyfikatora, Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić się do Organizatora, Służby technicznej lub Służby informacyjnej celem wymiany identyfikatora na nowy. Opuszczenie Terenu wydarzenia pomimo uszkodzenia identyfikatora oznacza dobrowolną rezygnację przez Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.

4.  Wstęp Uczestników na Wydarzenie

 1. Za wpuszczanie Uczestników na teren Wydarzenia oraz za porządek i bezpieczeństwo osób na jej terenie podczas imprezy odpowiadają Służby porządkowe oraz Służby informacyjne.
 2. Każdy Uczestnik, podczas wejścia na teren Wydarzenia, jest zobowiązany okazać Służbie porządkowej lub Służbie informacyjnej Identyfikator, nawet bez uprzedniego wezwania pracowników odpowiedniej Służby.
 3. Każdy Uczestnik powinien w Czasie trwania wydarzenia i przebywania na Terenie wydarzenia posiadać ważny Dokument potwierdzający tożsamość, w celu ewentualnego okazania go Służbie porządkowej, w tym także podczas wpuszczania Uczestnika na Wydarzenie.
 4. Niezależnie od powyższego, Organizator, Służba porządkowa lub Służba informacyjna są uprawnieni do odmówienia wstępu na Wydarzenie lub przebywania na nim:
  4.1 osobom, które nie posiadają Dokumentu tożsamości lub odmawiają jego okazania,
  4.2 osobom, które nie posiadają Identyfikatora lub których Identyfikator został uszkodzony,
  4.3 osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia jednoznaczną identyfikację z Dokumentem tożsamości;
  4.4 osobom, które nie stosują się do poleceń Służby porządkowej;
  4.5 osobom, których dane osobowe znajdują się w bazie informacji Policji;
  4.6 osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach prowadzenia imprez masowych;
  4.7 osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
  4.8 osobom, które znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  4.9 osobom posiadającym środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne podobnie działające środki w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  4.10 osobom posiadającym broń w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o broni palnej i amunicji, w tym broń palną, broń białą i inne podobne przedmioty mogące zagrażać życiu lub zdrowiu;
  4.11 osobom posiadającym materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne i inne podobne przedmioty mogące zagrażać życiu lub zdrowiu, takie jak materiały wybuchowe oraz wybory pirotechniczne;
  4.12 osobom, które zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Wydarzenia;
  4.13 osobom, które posiadają nieoryginalne Bilety lub nabyte niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie sprzedaży Biletów oraz Bilety fałszywe.
 1.  
 2. Ocena przedmiotów, o których mowa w ustępie poprzedzających należy do Organizatora, Służb porządkowych oraz Służb informacyjnych.
 3. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania Uczestników, również przy użyciu środków technicznych, celem eliminacji podejrzenia posiadania przez kogokolwiek broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. Pracownik Służby porządkowej może dokonać przeglądania zawartości bagaży i odzieży. Przeglądanie odzieży powinno być dokonywane przez pracowników Służby porządkowej tej samej płci co osoba kontrolowana.
 5. Osoby, które będą stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego, a także mienia lub będą posiadały fałszywe karty wstępu, bilety lub inne dowody uprawniające do przebywania w obiekcie zostaną ujęte i niezwłocznie przekazane Policji.

5.  Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na Wydarzeniu

 1. Za bezpieczeństwo Wydarzenia odpowiada w Czasie trwania wydarzenia odpowiada Organizator poprzez zapewnienie podczas Wydarzenia:
  1. bezpieczeństwa Uczestników;
  2. ochrony porządku publicznego;
  3. zabezpieczenia pod względem medycznym;
  4. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi;
  5. spełnienia wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  6. udziału służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
  7. pomocy medycznej;
  8. zaplecza higieniczno-sanitarne;
  9. wyznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
  10. warunków do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
  11. sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
  12. wydzielonych pomieszczeń dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa powyżej Organizator realizuje w szczególności poprzez wyznaczenie Kierownika do spraw bezpieczeństwa, Służby porządkowej oraz Służby informacyjnej.
 3. Pracownicy, o których mowa powyżej, posiadają ważny Identyfikator techniczny, umieszczony w Czasie trwania Wydarzenia w widocznym miejscu.
 4. Kierownik do spraw bezpieczeństwa, Służba porządkowa oraz Służba informacyjna są uprawnione do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;
  2. legitymowania Uczestników i innych osób przebywających na Terenie wydarzenia w celu ustalenia ich tożsamości, w szczególności na podstawie Dokumentu tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że Uczestnicy lub inne osoby przebywające na Terenie wydarzenia wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione przez Regulamin;
  4. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom lub innym osobom przebywającym na Terenie wydarzenia zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników i innych osób przebywających na Terenie wydarzenia stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie lub dopuszczających się czynów zabronionych.
 5. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby znajdujące się na Terenie wydarzenia są zobowiązani do:
  1. stosowania się do wszelkich poleceń Organizatora, Kierownika do spraw bezpieczeństwa, Służby porządkowej oraz Służby informacyjnych, zapisów niniejszego regulaminu,, a także do norm prawnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 6. Uczestnikom oraz innym osobom przebywającym na Terenie wydarzenia zabrania się niszczenia jakichkolwiek oznaczeń informacyjnych, urządzeń, sprzętu i przedmiotów należących do Organizatora, a znajdujących się na Terenie wydarzenia.
 7. Na Terenie wydarzenia zabronione jest:
  1. zachowywanie się w sposób zagrażający innym osobom przebywającym na Terenie wydarzenia;
  2. podejmowanie działań zmierzających do zakłócenia lub przerwania biegu Wydarzenia;
  3. używanie obraźliwego i wulgarnego słownictwa, głoszenie i wywieszanie haseł o treściach w szczególności wulgarnych i rasistowskich, a także nawoływanie do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;
  4. wywieszanie niedopuszczonych przez Organizatora transparentów;
  5. rzucanie przedmiotami, w szczególności przedmiotami niebezpiecznymi;
  6. rozniecanie ognia;
  7. palenie tytoniu, e-papierosów oraz innych nowatorskich wyrobów tytoniowych w miejscach innych niż wyznaczone przez Organizatora;
  8. załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż wyznaczone przez Organizatora oraz korzystanie z miejsc przeznaczonych do załatwienia potrzeb fizjologicznych niezgodne z ich przeznaczeniem;
  9. pozostawianie śmierci;
  10. blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
  11. wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
  12. wnoszenie, posiadanie, a także używanie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;
  13. wnoszenie i używanie deskorolek, longboardów, rowerów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju;
  14. wnoszenie plecaków, toreb oraz walizek powyżej 30 litrów;
  15. wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób, których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej właściwym orzeczeniem lekarskim;
  16. wnoszenie i posiadanie leków, z wyłączeniem leków dostępnych bez recepty znajdujących się w oryginalnych opakowaniach oraz leków przepisanych na receptę znajdujących się z oryginalnych opakowaniach przez osoby, których stan zdrowia wymaga korzystania z tych leków, potwierdzonych właściwym orzeczeniem lekarskim;
  17. wnoszenie parasolek oraz innych przedmiotów z ostrymi zakończeniami;
  18. wnoszenie plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników i puszek;
  19. noszenie butów posiadających metalowe zakończenia.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie wydarzenia nie stosuje się do postanowień ustępu poprzedzającego, Kierownik do spraw bezpieczeństwa, Służba informacyjna lub Służba porządkowa ma prawo usunąć taką osobę z Terenu wydarzenia.
 9. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie wydarzenia posiada przedmioty, których wniesienie na Teren Wydarzenia zgodnie z zapisami Regulaminu jest niedozwolone, a których posiadanie zgodnie z przepisami prawa jest niedozwolone lub nielegalne, fakt taki zostanie zgłoszony Policji wraz z przekazaniem odebranych przedmiotów na podstawie protokołu czynności.
 10. Służba informacyjna zobowiązana jest do:
  1. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  2. informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;
  3. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia Uczestników;
  4. niedopuszczania Uczestników do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
  5. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
  6. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu Uczestników;
  7. pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  8. reagowania na skargi składane przez Uczestników.
 11. Na Terenie wydarzenia zabronione jest bez uprzedniej zgody Organizatora prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, promocyjnej lub innej mającej na celu osiągnięcie zarobków.
 12. Na Terenie wydarzenia Organizator wydziela następujące Strefy:
  1. Strefa Imprezy Masowej,
  2. Strefy Gastronomiczno-sprzedażowe – miejsca, w których dozwolona będzie sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, które są wyłączonym miejscem, w których dozwolone jest ich spożywanie.
 13. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy lub inne osoby przebywające na Terenie wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie głośnych dźwięków, co może skutkować uszkodzeniem słuchu. Wobec tego Organizator zaleca stosowanie ochraniaczy słuchu.


6.  Utrwalanie przebiegu Wydarzenia

 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie wydarzenia, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonego Wydarzenia lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator przechowuje po zakończeniu Wydarzenia przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 90 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.
 4. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach promocyjnych oraz reklamowych.


7.  Odwołanie lub zmiana terminu Wydarzenia

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Wydarzenia oraz zmiany Terminu wydarzenia, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia lub zwrotu cen uiszczonych w ramach sprzedaży Biletów, Organizator dokona wyłącznie zwrotu ceny w wysokości wydrukowanej na Bilecie. Tym samym, Uczestnikom wydarzenia nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności rekompensata czy odszkodowanie.
 3. O odwołaniu Wydarzenia lub zmiany jego terminu Organizator poinformuje poprzez:
  1. wysłanie do Uczestników wiadomości e-mail na adresy wskazane przez nich w trakcie składania zamówienia w przypadku zakupu biletów online,
  2. ogłoszenie komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem www.globaltica.pl,
  3. wstawienie postów informacyjnych na social mediach Wydarzenia, takich jak profil na portalu „Facebook”, oficjalne wydarzenie na portalu „Facebook”, profil na portalu „Instagram”.
 4. Zwrot cen uiszczonych w ramach sprzedaży Biletów w przypadku odwołania Wydarzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Uczestnika o zwrot ceny uiszczonej w ramach zakupu Biletu. Forma oraz sposób przesłania wniosku zostanie określony przez Organizatora w informacji o odwołaniu Wydarzenia. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu tej samej metody płatności wybranej podczas dokonywania płatności przy zakupie Biletów.
 5. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia, Organizator poinformuje Uczestników w sposób analogiczny jak w ust. 3. W takiej sytuacji, Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do:
  1. zachowania kupionego Biletu oraz wzięcia udziału w Wydarzeniu w nowym terminie bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności,
  2. żądania zwrotu uiszczonej ceny Biletu, który odbywa się analogicznie z przepisami ust. 4, na podstawie oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z zakupionego Biletu, według wzoru opublikowanego przez Organizatora oraz w formie i terminie przez niego przewidzianej, ogłoszonej podczas publikacji informacji o zmianie terminu Wydarzenia.
 6. Niezłożenie przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z zakupionego Biletu, o którym mowa w ust. 5 lit. b) jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zachowaniu kupionego Biletu oraz chęci wzięcia udziału w Wydarzeniu w nowym terminie. Wobec powyższego, po upływie terminu wskazanego przez Organizatora, Uczestnik traci wszelkie roszczenia związane ze zmianą terminu Wydarzenia.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany przebiegu Wydarzenia, podyktowanych uzasadnionymi przyczynami, w szczególności wystąpieniem Siły wyższej, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników za pośrednictwem sposobów opisanych w ust.

8.  Reklamacje

 1. Uczestnikom Wydarzenia, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia przysługuje prawo do złożenia reklamacji na pośrednictwem następujących metod:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora: festiwal@globaltica.pl,
  2. w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej na adres Organizatora: ul. F. Sokoła 16/19, 81-604 Gdynia.
 2. Reklamacje powinna zawierać w szczególności takie informacje jak: imię, nazwisko i adres korespondencyjny Uczestnika oraz wskazanie przyczyn reklamacji oraz treści żądania.
 3. Organizator rozpoznaje reklamację złożoną przez Uczestnika w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Organizatora.
 4. Skorzystanie z prawa złożenia reklamacji przez Uczestnika jest warunkiem koniecznym do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Wydarzeniem.

9.  Odpowiedzialność karna Uczestników Wydarzenia

Organizator informuje Uczestników o następujących przepisach karnych wynikających z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:

Art.  54.

„1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie niniejszej ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:

1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;

2) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.”

Art.  55.

„Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.”

Art.  56. 

„Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.”

Art.  57

„Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.”

Art.  59. 

„1.  Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.”


10.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych od Uczestników wydarzenia jest Fundacja Kultury Liberty z siedzibą w Gdyni (81-603) przy ul. Franciszka Sokoła 16/19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000217180, NIP: 5862136697,  REGON: 19308474800000.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Administratora należy się kontaktować za pośrednictwem następujących danych:
  1. mailowo: festiwal@globaltica.pl
 3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez Administratora w różnych, uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej znajdują się informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania danych osobowych Uczestników:

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

1.

Wykonanie umowy/usługi

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/usługi

Do czasu wykonania umowy/usługi

2.

Podjęcie działań przed zawarciem umowy, np. w celu złożenia oferty handlowej w szczególności drogą elektroniczną

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/usługi

Do czasu realizacji działań związanych z zawarciem umowy

4.

Newsletter:

Wysyłania drogą mailową informacji o charakterze marketingowo – handlowym, takich jak np. oferty, rabaty, zniżki, informacje o akcja marketingowych, nowych produktach i usługach, etc.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego –  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz  przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody

Do czasu wniesienia sprzeciwu/cofnięcia zgody

5.

Prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody / art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora*

*W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody / wniesienia sprzeciwu*

*W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

6.

Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów,

jak np. archiwizacja dokumentów podatkowych zawierających Dane Osobowe

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora

Przez okres wynikający z przepisów prawa, np. w stosunku do archiwizacji dokumentów podatkowych okres przechowywania Danych Osobowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą

7.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora

jak np. ustalenie, dochodzenie i obrony wzajemnych roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora

Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak np. do momentu upływu terminu przedawnienia  ustalenie, dochodzenie i obrony  wzajemnych roszczeń

8.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

jak np. marketing usług własnych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora

Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu lub wniesienia sprzeciwu

9.

Realizacja innych celów, co do których zostały wyrażone zgody

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody

10.

Utrwalanie przebiegu wydarzenia

art. 11 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora

Przez okres co najmniej 30 dni, ale nie dłużej niż 90 dni od zakończenia Wydarzenia

4. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z Administratorem podmiotom: dostawcom usług poczty elektronicznej, firmom informatycznym oraz archiwizacyjnym, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, pośrednikom sprzedaży usług, firmy marketingowe.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo do:

 1. dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 2. żądania sprostowania Danych Osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
 4. żądania usunięcia Danych Osobowych,
 5. żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od konkretnego celu brak ich udostępnienia uniemożliwi lub utrudni zawarcie / wykonanie Umowy, wykonanie obowiązków prawnych, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy jak np. marketing usług własnych.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.
9. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do Państw Trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
10. Administrator dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11.  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w następujących miejscach:
  1. na oficjalnej stronie internetowej Wydarzenia: www.globaltica.pl,
  2. w punktach informacyjnych Organizatora,
  3. w kasach biletowych Organizatora,
  4. na Terenie wydarzenia, w tym przy wejściach na Teren wydarzenia w Czasie trwania Wydarzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku, gdyby którykolwiek z przepisów niniejszego Regulaminu był nieważny, w jego miejsce stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, co nie ma wpływu na pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na oficjalnej stronie internetowej Wydarzenia: www.globaltica.pl.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 1 kwietnia 2024 r.