JAK DOJECHAĆ?

Gdynia, Park Kolibki, Al. Zwycięstwa 291 - brama vis a vis Centrum Handlowego Klif

Zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów!

ZKM:
Przystanek: Kolibki 01, linie: S, 21, 31, 710

SKM:
Stacja: Gdynia Orłowo

Autobusy po koncertach: Dla uczestników festiwalu zostaną podstawione autobusy w kierunku Gdynia Głowna i Gdańsk Oliwa. Odjazd autobusów z przystanków po obu stronach al. Zwycięstwa.

 

FAQ/REGULAMIN

Rowery uczestników Festiwalu pozostają poza terenem Festiwalu w miejscach specjalnie tego przygotowanych. 
Psy – na teren festiwalu obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników).
Opaski - Bilety i karnety na czwartek, piątek i sobotę oraz pole namiotowe podlegają wymianie na opaski. Jedna opaska przypisana jest do jednej osoby, nie można przekazywać opasek innym osobom. W przypadku karnetów obowiązuje na dwa lub trzy dni festiwalowe (18, 19 i 20 lipca). 

REGULAMIN Festiwalu GLOBALTICA 2019

Wszystkie osoby uczestniczące w Festiwalu GLOBALTICA 2019 i przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

 1. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
  1. osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
  2. osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, środki pirotechniczne i wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmiotu lub narzędzia,
  3. osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
  4. osób zachowujących się agresywnie,
  5. odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty),
  6. małoletnich bez dorosłych opiekunów.
 2. Z terenu zostaną usunięte osoby, które: zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, pomimo zakazu weszły lub wniosły w/w zabronione środki lub przedmioty.
 3. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych.
 4. Osoby stawiające oporu Służbom Porządkowym zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 5. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych.
 6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą dorośli opiekunowie.
 7. Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą.
 8. Dla korzystających z pola namiotowego obowiązuje osobny regulamin.
 9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:
  1. natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
  2. unikać paniki,
  3. stosować się do zaleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
  4. kierować się do wyjścia z placu, rozchodzić się,
  5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 10. Wszystkie bilety i karnety (19 i 20.07.2019) podlegają wymianie na opaski przed wejściem na teren Festiwalu.
 11. Jedna opaska przypisana jest jednej osobie bez możliwości odstąpienia. Zniszczenie, zerwanie opaski jest równoznaczne z anulowaniem biletu i skutkuje brakiem możliwości wejścia na teren Festiwalu.
 12. Dzieci do lat 12 mogą uczestniczyć w koncertach 19 i 20 lipca 2019 nieodpłatnie pod opieką osoby dorosłej z ważnym biletem.
 13. Osobom niepełnosprawnym powyżej 12 roku życia ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością wymagające pomocy opiekuna, po okazaniu legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS, na wstęp na koncerty 19 i 20 lipca 2019 przysługuje jeden bilet na dwie osoby.
 14. Rowery uczestników Festiwalu pozostają poza terenem Festiwalu w miejscach specjalnie tego przygotowanych.
 15. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren imprezy (z wyjątkiem psów przewodników).
 16. Program może ulec zmianie.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe podlega karze grzywny do 5 000 zł oraz może zostać pozbawiona

 

POLE NAMIOTOWE

Po raz kolejny oddajemy do Waszej dyspozycji pole namiotowe. Będzie dostępne od 25 do 30 lipca. 
W zakładce Bilety​ możecie kupić karnety i bilety wraz z polem. 
Poniżej garść ważnych informacji, czyli regulamin pola namiotowego.

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO FESTIWALU GLOBALTICA 2019
 
1. Festiwalowe pole namiotowe to wydzielony, zamknięty teren na obszarze Parku Kolibki w Gdyni al. Zwycięstwa 291, na którym znajdują się: teren pod rozbicie namiotów, toalety przenośne, umywalnie, prysznice, oraz zaplecze socjalno-techniczne. 
2. Pole namiotowe czynne jest całą dobę - od 17.07.2019 od godz. 16.00, do 22.07.2019 do godz. 10.00.

3. Organizatorem pola namiotowego jest Fundacja Kultury Liberty.

4. Pole namiotowe jest płatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby z opaskami  identyfikacyjnymi.

5. Noszenie opasek na terenie pola namiotowego jest obowiązkowe.

6. Osoby przebywające na terenie pola namiotowego zobowiązane są posiadać na ręku ważną opaskę identyfikacyjną. Brak opaski identyfikacyjnej, lub posiadanie opaski identyfikacyjnej zerwanej lub uszkodzonej, jak również nie zapiętej na ręce, jest jednoznaczną podstawą do wydalenia z terenu pola namiotowego. Nowa opaska identyfikacyjna zostanie wydana wyłącznie po uiszczeniu ceny wstępu na pole namiotowe

7. Pole namiotowe przeznaczone jest dla namiotów i camperów.
8. Na terenie pola namiotowego zabrania się:
palenia ognisk
używania otwartego ognia w namiotach
używania sztucznych ogni
używania butli gazowych
używania urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki)
podłączania urządzeń do sieci elektrycznej pola namiotowego
niszczenia infrastruktury pola namiotowego i dewastowania zieleni
zakłócania porządku
zaśmiecania terenu
wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
wnoszenia alkoholu i środków odurzających
wprowadzania zwierząt

9. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są do podporządkowywania się zaleceniom przedstawicielom organizatora i ochrony.

10. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) zostaną wpuszczone na teren pola namiotowego tylko po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

11. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu zostaną wydalone z terenu pola namiotowego bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych kosztów.

12. Ewentualne szkody spowodowane przez osoby korzystające z pola namiotowego należy zadośćuczynić zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Usunięcie z terenu pola namiotowego (pkt. 10) nie zwalnia z obowiązku naprawienia szkody.

13. Za przedmioty zagubione na terenie pola namiotowego lub pozostawione bez nadzoru poza przechowalnią bagażu (w tym również w namiotach) organizator nie odpowiada.

14. Wszystkie uwagi, zagrożenia lub skargi prosimy niezwłocznie kierować do przedstawicieli organizatora na terenie pola namiotowego lub pracowników ochrony.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie 21.01.2019

 

Organizator
Dofinansowano ze środków
Przekaż 1% podatku

Newsletter