Jak dojechać?

Gdynia, Park Kolibki, Al. Zwycięstwa 291 - brama vis a vis Centrum Handlowego Klif

Zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów!

ZKM:

Przystanek: Kolibki 01, linie: S, 21, 31, 710

SKM:

Stacja: Gdynia Orłowo

Opaski Bilety i karnety na 22 i 23 lipca podlegają wymianie na opaski. Jedna opaska przypisana jest do jednej osoby, nie można przekazywać opasek innym osobom. W przypadku karnetów obowiązuje na dwa dni festiwalowe (21 i 22 lipca).

REGULAMIN IMPREZY I TERENU

Wszystkie osoby uczestniczące w Festiwalu GLOBALTICA 2016 i przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:

 • osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,

 • osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, środki pirotechniczne i wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmiotu lub narzędzia,

 • osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,

 • osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty),

 • małoletnich bez dorosłych opiekunów.

Z terenu zostaną usunięte osoby, które:


 • zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

 • pomimo zakazu weszły lub wniosły w/w zabronione środki lub przedmioty.

    Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych.

    Osoby stawiające oporu Służbom Porządkowym zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

    Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych.

    Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą dorośli opiekunowie.

    Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą.

 W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:

 • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

 • unikać paniki,

 • stosować się do zaleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

 • kierować się do wyjścia z placu, rozchodzić się,

 • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

Wszystkie bilety i karnety podlegają wymianie na opaski przed wejściem na teren Festiwalu. Jedna opaska przypisana jest jednej osobie bez możliwości odstąpienia. Zniszczenie, zerwanie opaski jest równoznaczne z anulowaniem biletu i skutkuje brakiem możliwości wejścia na teren Festiwalu.

Rowery uczestników Festiwalu pozostają poza terenem Festiwalu w miejscach specjalnie tego przygotowanych.


Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe podlega karze grzywny do 5 000 zł oraz może zostać pozbawiona prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy (art. 21 ust. 2 i art. 22 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. O bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. nr 106 poz. 680)

Organizatorzy:

 • logo fundacji Liberty

Dofinansowano ze środków:

 • logo Gdynia
 • logo Urzędu marszałkowskiego
Grafika 2018