JAK DOJECHAĆ?

Gdynia, Park Kolibki, Al. Zwycięstwa 291 - brama vis a vis Centrum Handlowego Klif

Zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów!

ZKM:
Przystanek: Kolibki 01, linie: S, 21, 31, 710

SKM:
Stacja: Gdynia Orłowo

Autobusy po koncertach: Dla uczestników festiwalu zostaną podstawione autobusy w kierunku Gdynia Głowna i Gdańsk Oliwa. Odjazd autobusów z przystanków po obu stronach al. Zwycięstwa.

 

Do: 27.07 - PIĄTEK 28.07 - SOBOTA
Gdynia Główna 00.30 ; 01.15 00.30 ; 02.00
Gdańsk Oliwa 00.30 00.30

FAQ/REGULAMIN

Rowery uczestników Festiwalu pozostają poza terenem Festiwalu w miejscach specjalnie tego przygotowanych. 
Psy – na teren festiwalu obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt
Opaski - Bilety i karnety na czwartek, piątek i sobotę oraz pole namiotowe podlegają wymianie na opaski. Jedna opaska przypisana jest do jednej osoby, nie można przekazywać opasek innym osobom. W przypadku karnetów obowiązuje na dwa lub trzy dni festiwalowe (26, 27 i 28 lipca). 

REGULAMIN IMPREZY I TERENU

Wszystkie osoby uczestniczące w Festiwalu GLOBALTICA i przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
    • osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
    • osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, środki pirotechniczne i wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmiotu lub narzędzi.
    • osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
    • osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty),
    • małoletnich bez dorosłych opiekunów.

Z terenu zostaną usunięte osoby, które:
    • zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
    • pomimo zakazu weszły lub wniosły w/w zabronione środki lub przedmioty.

    Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych.

    Osoby stawiające oporu Służbom Porządkowym zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

    Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych.

    Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą dorośli opiekunowie.

    Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą.

 W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:
    • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
    • unikać paniki,
    • stosować się do zaleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
    • kierować się do wyjścia z placu, rozchodzić się,
    • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

Wszystkie bilety i karnety podlegają wymianie na opaski przed wejściem na teren Festiwalu. Jedna opaska przypisana jest jednej osobie bez możliwości odstąpienia. Zniszczenie, zerwanie opaski jest równoznaczne z anulowaniem biletu i skutkuje brakiem możliwości wejścia na teren Festiwalu.

Rowery uczestników Festiwalu pozostają poza terenem Festiwalu w miejscach specjalnie tego przygotowanych.
Na terenie festiwalu obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt.


Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe podlega karze grzywny do 5 000 zł oraz może zostać pozbawiona prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy (art. 21 ust. 2 i art. 22 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. O bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. nr 106 poz. 680)

POLE NAMIOTOWE

Po raz kolejny oddajemy do Waszej dyspozycji pole namiotowe. Będzie dostępne od 25 do 30 lipca. 
W zakładce Bilety​ możecie kupić karnety i bilety wraz z polem. 
Poniżej garść ważnych informacji, czyli regulamin pola namiotowego.
 

1. Festiwalowe pole namiotowe to wydzielony, zamknięty teren na obszarze Parku Kolibki w Gdyni al. Zwycięstwa 291, na którym znajdują się: teren pod rozbicie namiotów, toalety przenośne, umywalnie, prysznice, oraz zaplecze socjalno-techniczne.

2. Pole namiotowe czynne jest całą dobę - od 25.07.2018. od godz. 16.00, do 30.07.2018. do godz. 11.00.

3. Organizatorem pola namiotowego jest Fundacja Kultury Liberty.

4. Pole namiotowe jest płatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby z opaskami identyfikacyjnymi.

5. Noszenie opasek na terenie pola namiotowego jest obowiązkowe.

6. Osoby przebywające na terenie pola namiotowego zobowiązane są posiadać na ręku ważną opaskę identyfikacyjną. Brak opaski identyfikacyjnej, lub posiadanie opaski identyfikacyjnej zerwanej lub uszkodzonej, jak również nie zapiętej na ręce, jest jednoznaczną podstawą do wydalenia z terenu pola namiotowego. Nowa opaska identyfikacyjna zostanie wydana wyłącznie po uiszczeniu ceny wstępu na pole namiotowe

7. Pole namiotowe przeznaczone jest wyłącznie dla namiotów (niedozwolone są przyczepy kempingowe, campery, namioty wielkogabarytowe, pawilony).

8. Na terenie pola namiotowego zabrania się:
palenia ognisk
używania otwartego ognia w namiotach
używania sztucznych ogni
używania butli gazowych
używania urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki)
podłączania urządzeń do sieci elektrycznej pola namiotowego
niszczenia infrastruktury pola namiotowego i dewastowania zieleni
zakłócania porządku
zaśmiecania terenu
wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
wnoszenia alkoholu i środków odurzających
wprowadzania zwierząt

9. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są do podporządkowywania się zaleceniom przedstawicielom organizatora i ochrony.

10. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) zostaną wpuszczone na teren pola namiotowego tylko po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

11. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu zostaną wydalone z terenu pola namiotowego bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych kosztów.

12. Ewentualne szkody spowodowane przez osoby korzystające z pola namiotowego należy zadość uczynić zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Usunięcie z terenu pola namiotowego (pkt. 10) nie zwalnia z obowiązku naprawienia szkody.

13. Za przedmioty zagubione na terenie pola namiotowego lub pozostawione bez nadzoru poza przechowalnią bagażu (w tym również w namiotach) organizator nie odpowiada.

14. Wszystkie uwagi, zagrożenia lub skargi prosimy niezwłocznie kierować do przedstawicieli organizatora na terenie pola namiotowego lub pracowników ochrony.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie 01.05.2017

Organizator
Dofinansowano ze środków

Newsletter